Приморська райдержадміністрація райрада - Розподіл обов`язків


Форма входу

Важливо

Розподіл обов`язків

 Розподіл

обов’язків в районній державній  адміністрації між головою,

його першим заступником, заступниками  голови та керівником апарату

(Затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.05.2011 року       278)

 Голова районної державної адміністрації Онишко О.В.:

 • керує діяльністю районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію  завдань і за здійснення нею своїх повноважень;
 • забезпечує виконання Конституції  України, законів України, актів  Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території району, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою;
 • призначає на посади та звільняє з посад своїх першого заступника, заступників, керівника апарату, керівників та заступників  керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, працівників апарату та малочисельних структурних підрозділів райдержадміністрації;
 • погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України;
 • у межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;
 • інформує голову обласної державної адміністрації, населення про суспільно-політичну, соціально-економічну та екологічну ситуацію в районі;
 • регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;
 • спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних  органів виконавчої влади;
 • координує роботу із вжиття заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
 • координує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України;
 • контролює режимно-секретну роботу;
 • видає в межах своїх повноважень розпорядження; 
 • здійснює керівництво державними (комунальними) засобами масової інформації, засновником (співзасновником) яких є райдержадміністрація;
 • утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;
 • здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами районної державної адміністрації;
 • здійснює інші функції передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

 Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації;
 • головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації з питань здійснення режимно-секретної роботи;
 • юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

 • Приморського районного відділу УМВС України в Запорізькій області;
 • Державної податкової інспекції у Приморському районі;
 • контрольно-ревізійного  відділу  у Приморському районі;
 • Приморського районного управління юстиції;
 • відділення  Державного казначейства у Приморському районі;
 • Приморського районного військового комісаріату;
 • відділу державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції Запорізької області;
 • Приморського районного відділу головного управління МНС України Запорізької області.

       Перший заступник, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації:  

 • забезпечують виконання  Конституції  України  та  законів України, актів  Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади,  розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, реалізацію повноважень  районної державної адміністрації  у  відповідних напрямах діяльності;
 • у межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації”, здійснюють контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади,  розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків між головою, його першим заступником, заступниками голови та керівником апарату (далі – Розподіл обов’язків) і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері;
 • відповідають згідно з Розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації, вносять пропозиції щодо  порядку денного засідань колегії та нарад;
 • беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах за участю голови райдержадміністрації, в роботі  відповідних колегіальних органів,  що утворюються  управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;
 • співпрацюють з відповідними  постійними комісіями районної ради;
 • здійснюють керівництво відповідними  консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації;
 • спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 1);
 • забезпечують взаємодію з територіальними органами центральних органів виконавчої влади та районними державними адміністраціями (додаток 2);
 • забезпечують взаємозамінність повноважень по відповідних напрямах діяльності райдержадміністрації (додаток 3);
 • надають практичну допомогу у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій району згідно з переліком населених пунктів, закріплених за керівництвом райдержадміністрації (додаток 4).

       Перший заступник голови районної державної адміністрації Панченко В.А.:

 • виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності;
 • організовує реалізацію державної інвестиційної політики;
 • організовує реалізацію державної  політики у паливно-енергетичному комплексі;
 • відповідає за розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності;
 • організовує розроблення та затвердження місцевих екологічних програм і внесення пропозицій щодо регіональних і державних екологічних програм;
 • забезпечує регулювання цін та тарифів за виконання робіт і надання послуг населенню підприємствами та організаціями;
 • забезпечує контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб; 
 • забезпечує керівництво економічною роботою на території району, впровадження територіальних економічних регуляторів;
 • забезпечує здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;
 • здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів  Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субвенцій, даних про зміну переліку об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи з забезпеченості мінімальних соціальних потреб;
 • сприяє надходженню коштів до Пенсійного фонду України;
 • забезпечує складання й подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;
 • забезпечує виконання районного бюджету та звіту перед районною радою про його виконання;
 • організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання схвалених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання;
 • сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів;
 • організує роботу по контролю використання бюджетних коштів;
 • забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;
 • здійснює вивчення стану, визначення тенденцій розвитку підприємництва, формування політики райдержадміністрації з цих питань;
 • організує роботу з забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу;
 • координує роботу з фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності;
 • сприяє обслуговуванню населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від їх форм власності;
 • забезпечує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків;
 • забезпечує реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури та будівництва;
 • організовує розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
 • організовує розроблення пріоритетних напрямів економічного та будівельного  розвитку району;
 • координує роботу з будівництва та реконструкції об’єктів, замовником яких виступає районна державна адміністрація та її структурні підрозділи;
 • здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності  на підприємствах, що належать до державної та комунальної власності;
 • організовує роботу щодо внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного та комунального майна та забезпечує їх виконання;
 • забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;
 • здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства;
 • сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та  зв’язку;
 • сприяє будівництву та ремонту  автомобільних доріг;
 • здійснює контроль за організацією та якістю надання послуг підприємствами зв’язку, транспортного обслуговування населення незалежно від форм власності;
 • сприяє реалізації заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних джерел енергії;

 Перший заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • управління економіки райдержадміністрації;
 • фінансового управління райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
 • відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (в частині посадових повноважень);
 • відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації  в межах своїх повноважень координує діяльність:

 • Приморського районного відділу статистики;
 • Державної податкової інспекції у Приморському районі (в частині посадових повноважень);
 • контрольно-ревізійного відділу у Приморському районі (в частині посадових повноважень);
 • відділення Державного казначейства у Приморському районі (в частині посадових повноважень);
 • головного державного інспектора Бердянського відділу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області;
 • спілки підприємців.

Заступник голови районної державної адміністрації Делігіозов  В.Ф.

 • виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності та відсутності першого заступника голови райдержадміністрації;
 • виконує обов’язки першого заступника голови райдержадміністрації у разі його відсутності;
 • організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу;
 • організовує роботу з розроблення та реалізації стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема з питань формування інфраструктури агропромислового ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;
 • організовує реалізацію державної  політики  у сфері  лісогосподарського комплексу, земельних і водних ресурсів;
 • сприяє розробці і реалізації програм щодо раціонального використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворенню, підвищенню родючості ґрунту, охорони земельних ресурсів, розвитку ринку землі;
 • сприяє розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості, фермерства;
 • організовує роботу щодо виконання державного контракту, державного й регіонального замовлення з поставки сільськогосподарської продукції;
 • сприяє ефективному використанню майна, що належить до спільної власності територіальних громад району й загальнодержавної власності в системі  агропромислового комплексу та переробної промисловості;
 • сприяє створенню рівних економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва;
 • забезпечує реалізацію державної  політики  в галузях насінництва і розсадництва; сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, дотримання карантинного режиму, стандартизації, охорони праці та техніки безпеки;
 • реалізує разом з науково-дослідними, проектними установами, вищими навчальними закладами науково-технічну політику в галузях агропромислового виробництва;
 • сприяє ефективному використанню господарствами і окремими власниками меліорованих земель своєчасному проведенню на них хімічної та інших видів меліорації і технічних робіт, організації роботи із збереження меліоративних фондів та оновлення дощувальної техніки, розвитку питного водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які використовують привізну воду;
 • забезпечує реалізацію державної  політики  у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників галузей агропромислового виробництва;
 • сприяє раціональному використанню мінерально-сировинної бази району;
 • сприяє забезпеченню у встановленому законодавством порядку державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за худобою і птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження, продовольчої сировини і кормів.

Заступник голови районної державної адміністрації  в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;
 • інспекції державного технічного нагляду.

Заступник голови районної державної адміністрації  в межах своїх повноважень координує діяльність:

 • відділу Держкомзему у Приморському районі Запорізької області;
 • сектору Держінспекції з контролю за використанням та охороною земель відділу Держкомзему у Приморському районі;
 • Приморського районного відділу Запорізької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;
 • управління ветеринарної медицини у Приморському районі;
 • інспектора обласної державної служби з карантину рослин.

  Заступник голови районної державної адміністрації Максимова  К.П.

 •  організовує роботу з реалізації державної політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, освіти і науки, культури і мистецтва, міжнаціональних відносин;
 •  сприяє всебічному розвитку та функціонуванню в районі української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку мов інших національностей;
 • організовує роботу щодо розробки проектів програм соціально-економічного розвитку стосовно функціонування навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, культури та охорони здоров’я; 
 • сприяє діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та національно-культурних товариств щодо задоволення духовних потреб, відродження, збереження та розвитку культур, мов і традицій національних меншин;
 • забезпечує розробку проектів програм  соціального забезпечення та  соціального захисту населення, фізкультури і спорту, туризму, молодіжної політики;
 • здійснює керівництво закладами соціального захисту населення, туризму, фізкультури і спорту, служб у справах неповнолітніх, що належать до сфери управління районної державної адміністрації з організації їх матеріально-фінансового забезпечення;
 • організовує роботу з погашення боргів із заробітної плати;
 • здійснює контроль за додержанням правил охорони праці та техніки безпеки;
 • здійснює контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, за виконанням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;
 • здійснює контроль за ефективністю використання й збереження майна, закріпленого за підприємствами підвідомчих галузей, що перебувають у загальнодержавній власності: державних підприємств, орендованих підприємств, акціонерних товариств, с часткою державної власності, комунальних підприємств;
 • забезпечує комплексний і збалансований розвиток продуктивних сил регіону, складання балансів трудових ресурсів;
 • визначає для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно з законодавством потребують соціального захисту;
 • здійснює передбачені законодавством заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці,  багатодітних сімей, одиноких громадян похилого віку;
 • забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки й піклування;
 • забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії;
 • сприяє додержанню пріоритетів державної політики у сфері міграційних процесів;
 • сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, роботі молодіжних і дитячих, жіночих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту;
 • здійснює контроль за додержанням законодавства про соціальний захист, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених діючим законодавством;
 • організовує виконання державних програм, заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг ветеранам війни.
 • координує напрями роботи щодо здійснення районною державною адміністрацією повноважень в галузі:
 • соціального забезпечення та соціального захисту населення;
 • зайнятості населення, праці та заробітної плати;
 • спорту і туризму;
 • материнства й дитинства, сім’ї та молоді;
 • у разі вакантної посади або тимчасової відсутності начальника відділу охорони здоров’я райдержадміністрації, виконує обов’язки з керівництва відділом охорони здоров’я райдержадміністрації з правом першого підпису документів по діяльності відділу.

Заступник голови районної державної адміністрації  в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;
 • відділу освіти райдержадміністрації;
 • відділу культури і туризму райдержадміністрації;
 • відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;
 • служби у справах дітей райдержадміністрації;
 • відділу охорони здоров’я райдержадміністрації.

Заступник голови районної державної адміністрації в межах своїх повноважень координує діяльність:

 • комунального підприємства «Приморська центральна районна лікарня»;
 • Приморської районної санітарно-епідеміологічної станції;
 • Приморського районного центру зайнятості;
 • управління Пенсійного фонду України в Приморському районі;
 • Приморської районної організації ветеранів України;
 • територіальної державної інспекції праці у Запорізькій області, в частині посадових повноважень;
 • Приморського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • управління ветеринарної медицини у Приморському районі (в частині посадових повноважень). 

/index/rozpodil_obov_39_jazkiv/0-64

Годинник

Календар

Пошук

Архів записів

Погода

Погода
Погода в Приморске

влажность:

давление:

ветер:

Статистика

Приморська районна державна адміністрація © Створити сайт безкоштовно